Competenties

Algemeen bestuursrecht

  • Bestuursprocesrecht

Ontwikkelingen van cursussen en trainingen met betrekking tot de voorbereiding van besluiten en de rechtsbescherming.

  • Algemene wet bestuursrecht

Advisering aan gemeenten inzake over de toepassing van de wet in relatie tot bijvoorbeeld bestemmingsplanprocedures en bestuursrechtelijke handhavingsbesluiten.

  • Procesvertegenwoordiging

Vertegenwoordigen van gemeentelijke bestuursorganen bij rechterlijke colleges

Legal audit/juridisch control

Het opstellen van een legal audit voor gemeentelijke organisaties en het doen van aanbevelingen inzake de opzet van juridische kwaliteitszorg

Regelgevingsbeleid

Het adviseren over de opzet en de redactionele kwaliteit van gemeentelijke en provinciale verordeningen. Het doen van voorstellen over deregulering en vermindering van regeldruk met behoud van de kwlaiteit van de verordening.

Ruimtelijk bestuursrecht

Het adviseren over bouwplannen, ruimtelijke onderbouwingen, bestemmingsplannen (bijvoorbeeld met betrekking tot milieuhygiƫnische belemmeringen)

Bouwrecht

Het adviseren over de handhaving van de Woningwet en de daarop gebaseerde regels zoals het Bouwbesluit en de bouwverordening. Het opstellen van een plan van aanpak voor de uitvoering van de Huisvestingswet( in verband met de huisvesting van buitenlandse werknemers). Advisering over de toepassing van de regels met betrekking tot vergunningsvrij bouwen.

Gebiedsontwikkeling

Advisering over exploitatieplannen en intentie-overeenkomsten, projectontwikkelingsovereenkomsten met betrekking tot gebiedsontwikkelingen

Projectleider bij woningbouwplannen (inbreiding- en uitbreidingslocaties) en centrumgebieden

Omgevingsrecht

Cursussen op het gebied van de Wet algemene bepalingen van omgevingsrecht en

Interim management

Het tijdelijk vervangen van leidinggevenden binnen een gemeentelijke organisatie en het adviseren over organisatieveranderingen dan wel de organisatie van gemeentelijke taken.

Download hier de volledige referentielijst van mr. C.W.M. van Alphen