Actualiteiten

De beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet is bijgesteld naar 1 januari 2021

De invoeringsdatum was eerder gesteld op 1 januari 2019. Dat was al een jaar later dan de oorspronkelijke invoeringsdatum. Ook 1 januari 2019 kan echter niet worden gehaald. Nu is men er ‘volledig’ op gericht om het stelsel in 2021 in werking te laten treden. 

De heer Van Alphen is bereid in uw organisatie te komen vertellen over de inhoud van deze nieuwe wet en de gevolgen daarvan voor gemeentelijke verordeningen. Heeft u belangstelling, neemt u dan gerust contact op.

Het Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen en basishulpverlening is per 1 januari 2018 in werking getreden

Per 1 januari 2018 heeft deze Algemene Maatregel van Bestuur gevolgen voor de gemeentelijke brandbeveiligingsverordening. Deze verordening vervalt gedeeltelijk. Daarnaast moet bij de inhoud van een evenementenvergunning door gemeenten rekening worden gehouden met dit besluit.

De heer Van Alphen is bereid in uw organisatie te komen vertellen over de inhoud van dit besluit en de gevolgen daarvan voor de praktijk. Heeft u belangstelling, neemt u dan gerust contact op.

Problemen rondom de Wet Natuurbescherming die per 1 januari 2017 in werking is getreden

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna Wnb) in werking getreden. In deze wet zijn de Boswet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet opgegaan. Deze wet heeft onder meer gevolgen voor het beoordelen van omgevingsvergunningen (projectgericht) en bestemmingsplannen (gebiedsgericht) door gemeenten. 

In een uitzending van het televisieprogramma De Monitor kwam onlangs aan de orde dat vrijwel alle bouwprojecten in Nederland gewoon doorgaan, zelfs als er een beschermd dier is aangetroffen. Het laat zien dat gemeenten nog niet goed uit te voeten kunnen met de nieuwe wet.  

In een door de heer Van Alphen opgestelde notitie worden handvatten aangereikt. Deze notitie verschijnt binnenkort op deze website.

De heer Van Alphen heeft al bij diverse organisaties cursussen gegeven over de Wet Natuurbescherming. Als u daar ook belangstelling voor heeft, neemt u dan gerust contact op.

Ontwerp van de Algemene Maatregelen van Bestuur ter uitvoering van de Omgevingswet gepubliceerd

De Algemene Maatregelen van Bestuur  ter uitvoering van de Omgevingswet zijn op 1 juli 2016 bekend gemaakt.  Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit activiteiten leefomgeving.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet en de stelselherziening van het omgevingsrecht, neem dan gerust contact op voor een vrijblijvende offerte.

Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur per 1 oktober 2016 in werking

Met ingang van 1 oktober 2016 treedt een wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in werking  Het komt er op  neer dat de regeling in de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen niet meer van toepassing is op aanvragen tot het openbaar maken van documenten.

Op 7 oktober 2015 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak inzake de misbruik van de Wob

De heer Van Alphen heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard een belangrijke zaak bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tot een goed einde kunnen brengen. Door de uitspraak staan gemeenten sterker bij de aanpak van het misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur.

Zie onder andere het Brabants Dagblad en de annotaties bij de uitspraak van mr. P.J. Stolk in het AB (AB 2016/34) en mr. C.N. van der Sluis in De Gemeentestem (Gst. 2015/128).