Linked in    Google plus    Stuur een e-mail

Welkom

Van Alphen Advies is goed thuis in het overheidsrecht en kan u de volgende diensten aanbieden:

  • advisering over bestemmingsplannen, vergunningsvrij bouwen, omgevingsvergunningen en ruimtelijke procedures in het algemeen;
  • bestuursrechtelijk advies (o.a. Algemene plaatselijke verordeningen, Gemeentewet, Wet openbaarheid van bestuur);
  • de uitvoering van trainingen en workshops voor medewerkers en bestuurders in uw organisatie;
  • tijdelijke ondersteuning bij de afhandeling van bezwaarschriften, zoals het tijdelijk vervullen van het secretariaat van commissies voor de behandeling van bezwaarschriften;
  • de voorbereiding van uw organisatie op de komst van de nieuwe bestuursrechtelijke wetgeving.

Klanten

Velen hebben inmiddels de weg naar Van Alphen Advies gevonden.

Tot de klantenkring van Van Alphen Advies behoren gemeentelijke overheden, regionale uitvoeringsdiensten,  consultancy-  en detacheringsbureaus en trainingsbureaus. Daarnaast werkt Van Alphen Advies samen met Bestuursacademie Nederland en MariënburgGroep voor de organisatie van trainingen en workshops.

Onze klanten hebben behoefte aan deskundig advies (in bijvoorbeeld gerechtelijke procedures) en aan actuele kennis over onder andere het Omgevingsrecht en het Algemeen Bestuursrecht.

In gerechtelijke procedures gaat Van Alphen Advies voor 100% resultaat. Wij zijn duidelijk over de kansen en staan onze klanten transparant met raad en daad bij.

Mr. C.W.M. (Kees) van Alphen

De heer Van Alphen is al jaren actief als jurist vooral binnen het openbaar bestuur. Hij heeft binnen de gemeentelijke overheid ervaring als (interim) manager. Zijn activiteiten spitsen zich thans toe op hoogwaardig juridische advisering ten aanzien van het omgevingsrecht, gebiedsontwikkeling (beoordeling van overeenkomsten). Hij heeft eveneens specialistische kennis op het gebied van het recht betreffende de handhaving van de openbare orde en de handhaving van het bestuursrecht in het algemeen. Daarnaast heeft hij veel ervaring met de behandeling van bezwaarschriften en klachten binnen de overheid. Tenslotte adviseert hij over de kwaliteit van bestemmingsplanregels, gemeentelijke verordeningen en vergunningen. Hij is ook bekend als auteur, docent, adviseur. 

Eervolle vermeldingen

De heer Van Alphen publiceert regelmatig. Deze publicaties hebben de bestuursrechtspraktijk en de rechtswetenschap beïnvloed. Dat volgt onder andere uit de volgende vermeldingen:

  • In zijn conclusie verwijst staatsraad advocaat-generaal prof. mr. R.J.M.G. Widdershoven (tevens hoogleraar Europees Bestuursrecht aan de Universiteit van Utrecht) naar een artikel van de heer Van Alphen.
  • Prof. mr. W. Konijnenbelt (emeritus hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam en oud-staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) maakt in zijn artikel met de titel 'Meldings- en vergunningplichten in gemeentelijke verordeningen. Lessen uit de Afdelingsuitspraken Leeuwarden-Lekkum en Stein-Elsloo' expliciet melding van een artikel van de heer Van Alphen.

Zie voor een compleet overzicht: Publicaties

De heer Van Alphen deelt zijn kennis ook via andere kanalen. Zo is hij onlangs geïnterviewd voor een magazine over burgerinitiatieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het betreft het magazine met de titel: 'Wil en Wet. Over maatschappelijke initiatieven en regelgeving'. Zie in het bijzonder pagina 70.

 

Actualiteiten

Inwerkingtreding Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen en basishulpverlening per 1 januari 2018

Problemen rondom de Wet Natuurbescherming die per 1 januari 2017 in werking is getreden. Zie de uitzending van het televisieprogramma De Monitor van 7 mei 2017

Zie verder: Actualiteiten


Mr. C.W.M. van Alphen
Runrotstraat 27a
5386 CT Geffen

Mobiel: 06-20436364
Mail: info@vanalphenadvies.nl
KvK Oost Brabant: 17118695